4. 6. 2020  4:37 Lenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-FYZ2_T - Fyzika 2 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Fyzika 2
Kód predmetu:
B1-FYZ2_T
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Miroslav Čekon, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Milan Jurči, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Igor Medveď, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Urbán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú základné poznatky z oblasti prenosu tepla a látky, kmitov, vlnenia. Na cvičeniach si overia pochopenie teoretických poznatkov získaných na prednáškach a osvoja si základy experimentálnej práce.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Prenos tepla a látky.
Kmity,
Vlnenie,
Elektrostatické pole,
Elektrický prúd,
Magnetické pole,
Elektromagnetické pole,
Elektromagnetické žiarenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KREMPASKÝ, J. Fyzika: Príručka pre vysoké školy technické. Bratislava : Alfa, 1982. 751 s.
HAJKO, V. -- DANIEL-SZABÓ, J. Základy fyziky. Bratislava : Veda, 1980. 575 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky a cvičenia...
E-lerning služba študentom. Online prístup k materiálom vybraných častí prednášky.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
písomná a ústa skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: