23. 10. 2020  1:22 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-MAT1 - Matematika 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-MAT1
Názov predmetu:
Matematika 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 1. semester
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 1. semester
krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 1. semester
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 1. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 1. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zisk aspoň 21 bodov (zo 40) z monitorovacieho testu z matematiky, dosiahnutie minimálne 13 bodov počas semestra (z toho aspoň 8 bodov z písomiek písaných počas cvičení a zároveň aspoň 5 bodov z odpovedí na cvičeniach), získanie minimálne 56 bodov v súčte z písomiek z cvičení, ústnych odpovedí na cvičeniach a z písomnej záverečnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Obsahová náplň predmetu je rozdelená do dvoch častí. V prvej získa študent vedomosti zo základov lineárnej algebry (vrátane vlastných čísel a vlastných vektorov). Naučí sa riešiť sústavy lineárnych rovníc a získa poznatky z analytickej geometrie v trojrozmernom priestore. V druhej časti semestra získa študent vedomosti z diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií jednej premennej vrátane inžinierskych a geometrických aplikácií.
 
Stručná osnova predmetu:
• Matice, determinanty.
• Sústavy lineárnych rovníc, metódy ich riešenia.
• Vlastné čísla a vlastné vektory.
• Geometrické aplikácie lineárnej algebry.
• Vlastnosti funkcií jednej reálnej premennej.
• Diferenciálny počet funkcie jednej premennej s aplikáciami v inžinierskej praxi.
• Základy integrálneho počtu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HANDLOVIČOVÁ, A. -- ŠIRÁŇ, J. -- MIŠŠÍK, L. -- SCHNEIDER, Z. Riešené úlohy z matematiky I, STU, Bratislava, 1998. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1024-5.
ELIÁŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky 1.časť. Bratislava : Alfa, 1979. 291 s.
HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. -- ELIAŠ, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky. 2. časť. Bratislava : Alfa, 1986. 317 s.
IVAN, J. Matematika 1: Príručka pre vysoké školy. Bratislava : Alfa, 1983. 704 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3842

A
B
C
D
EFX
11,8 %
12,8 %
20,7 %
23,3 %
22,8 %
8,6 %
Vyučujúci:
Ing. Andrea Ábrahámová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Balažovjech, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Dominika Ballová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Gergő Ibolya (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Balázs Kósa (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marek Macák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Minarechová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Sarkoci, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Peter Smrek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. Peter Struk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Adam Šeliga (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: