26. 5. 2020  16:05 Dušan
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-MAT1 - Matematika 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Matematika 1
Kód predmetu:
B1-MAT1
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Andrea Ábrahámová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Balažovjech, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Dominika Ballová (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Gergő Ibolya (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Balázs Kósa (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marek Macák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Minarechová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Sarkoci, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Peter Smrek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. Peter Struk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Adam Šeliga (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Obsahová náplň predmetu je rozdelená do dvoch častí. V prvej získa študent vedomosti zo základov lineárnej algebry (vrátane vlastných čísel a vlastných vektorov). Naučí sa riešiť sústavy lineárnych rovníc a získa poznatky z analytickej geometrie v trojrozmernom priestore. V druhej časti semestra získa študent vedomosti z diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií jednej premennej vrátane inžinierskych a geometrických aplikácií.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Matice, determinanty.
• Sústavy lineárnych rovníc, metódy ich riešenia.
• Vlastné čísla a vlastné vektory.
• Geometrické aplikácie lineárnej algebry.
• Vlastnosti funkcií jednej reálnej premennej.
• Diferenciálny počet funkcie jednej premennej s aplikáciami v inžinierskej praxi.
• Základy integrálneho počtu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HANDLOVIČOVÁ, A. -- ŠIRÁŇ, J. -- MIŠŠÍK, L. -- SCHNEIDER, Z. Riešené úlohy z matematiky I, STU, Bratislava, 1998. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1024-5.
ELIÁŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky 1.časť. Bratislava : Alfa, 1979. 291 s.
HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. -- ELIAŠ, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky. 2. časť. Bratislava : Alfa, 1986. 317 s.
IVAN, J. Matematika 1: Príručka pre vysoké školy. Bratislava : Alfa, 1983. 704 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Typ: Prednášky a cvičenia
Rozsah a forma: 3/2 - prezenčná forma, 78 hodin za semester

 
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: