23. 10. 2020  1:37 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-MAT1 - Matematika 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B1-MAT1
Názov predmetu: Matematika 1
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
• Matice, determinanty.
• Sústavy lineárnych rovníc, metódy ich riešenia.
• Vlastné čísla a vlastné vektory.
• Geometrické aplikácie lineárnej algebry.
• Vlastnosti funkcií jednej reálnej premennej.
• Diferenciálny počet funkcie jednej premennej s aplikáciami v inžinierskej praxi.
• Základy integrálneho počtu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: