22. 10. 2020  5:56 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IV1-MSIG - Meracie systémy v inžinierskej geodézii (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Meracie systémy v inžinierskej geodézii
Kód predmetu:
IV1-MSIG
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Kajánek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti navrhovania, budovania a prevádzky meracích systémov. Pochopí princípy transformácie fyzikálnych veličín na veličiny elektrické. Získa prehľad o klasifikácii snímačov o ich charakteristikách a kalibrácii. V druhej časti predmetu získa poznatky z oblasti 3D meracích systémov využívaných v geodézii, v stavebníctve a v priemysle.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.Definície, klasifikácia a štruktúra meracích systémov. Klasifikácia snímačov.
2.Transformácia mechanických veličín na elektrické.
3.Snímače na meranie uhla, dĺžky, naklonenia, zrýchlenia a teploty.
4.Statické a dynamické charakteristiky meracích systémov. Kalibrácia meracích systémov.
5.Základy teórie signálov. Klasifikácia signálov. Filtre.
6.Analytické priemyselné fotogrametrické systémy.
7.Laserové meracie systémy.
8.Inerciálne meracie systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOPÁČIK, A. Meracie systémy v inžinierskej geodézii. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 183 s. ISBN 80-227-1036-9.
KOPÁČIK, A. Inerciálne meracie systémy. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 101 s. ISBN 80-227-1884-X.
KLEMENTEV, I. -- KÝŠKA, R. Elektrické meranie mechanických veličín. Bratislava : Alfa, 1990. 326 s. ISBN 80-05-00909-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
písomná a ústna skúška.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: