Jan 21, 2020   0:26 a.m. Vincent
Academic information system

Course syllabus B1-ODR - Obyčajné diferenciálne rovnice (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-ODR
Názov predmetu: Obyčajné diferenciálne rovnice
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Matematická analýza 1 (B1-MA1) a úspešne absolvované Lineárna algebra 1 (B1-LA1) a úspešne absolvované Lineárna algebra 2 (B1-LA2)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopenie pojmu obyčajnej diferenciálnej rovnice a systému obyčajných diferenciálnych rovníc a ovládanie metodiky získania ich riešení. Kvalitatívna analýza riešení. Získanie základov vytvárania matematických modelov prírodných, sociálnych a technických javov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Obyčajné diferenciálne rovnice 1. rádu.
- Obyčajné diferenciálne rovnice n-tého rádu.
- Kvalitatívne vlastnosti riešení niektorých lineárnych diferenciálnych rovníc 2. rádu.
- Okrajové úlohy pre obyčajné diferenciálne rovnice.
- Systémy obyčajných diferenciálnych rovníc 1. rádu.
- Kvalitatívne vlastnosti riešení niektorých systémov dvoch lineárnych diferenciálnych rovníc 1. rádu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOCK, I. -- MARKO, Ľ. Diferenciálne rovnice. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 167 s. ISBN 80-227-1504-2.
BRABEC, J. -- HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha : SNTL, 1986. 579 s.
NAGY, J. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic. Praha : SNTL, 1980. 108 s.
MIKA, S. -- KUFNER, A. Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice. Praha : SNTL, 1981. 88 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Získané zručnosti sú základom pre pochopenie a úspešné absolvovanie ďalších predmetov v bakalárskom a inžinierskom štúdiu a pre vypracovanie bakalárskych a diplomových projektov.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ABCDEFX
19,4 %22,2 %16,7 %25,0 %13,9 %2,8 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: