17. 2. 2020  14:40 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-PRG - Programovanie (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-PRG
Názov predmetu: Programovanie
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Algoritmizácia úloh – pojmy a definície, vlastnosti a formy znázornenia algoritmov, tvorba vlastných numerických algoritmov.
Programovací jazyk C:
charakteristika, jednoduchý vstup/výstup, programovanie cyklov
podmienkové príkazy, vetvenie programu
polia, funkcie, tok riadenia, formátovaný vstup/výstup
tvorba programov matematických a geodetických aplikácií
práca so vstupnými a výstupnými súbormi (funkcie fscanf, fprintf, fopen)
práca s binárnymi súbormi (funkcie fread, fwrite)
Spracovanie programov v prostredí DEV C++:
vytváranie a editácia súborov
kompilácia, ladenie programov
tvorba formátovaných výsledkových súborov


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: