15. 12. 2019  11:45 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-P1_C - Project 1 (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-P1_C
Názov predmetu: Project 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 3. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vypracované projektové riešenie stavebného diela
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa praktické skúsenosti v oblasti komplexného riešenia stavieb. Tvorivo ich využije v praktickej plánovacej a projekčnej činnosti. Bude podporený tvorivý tímový prístup ku koncepčnému návrhu viacúčelového stavebného diela v konkrétnom území v nadväznosti na paralelne spracovávané zadania z povinných predmetov, s cieľom integrovať stavebno-technické a prevádzkové požiadavky stavieb so špecifickými územnými podmienkami. Študent sa naučí názorne prezentovať výsledky svojej práce a obhajovať navrhované riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
•Analýza funkčných zložiek územia vo vzťahu k navrhovaným stavebným objektom.
•Stanovenie vonkajších a vnútorných okrajových podmienok pre návrh viacúčelového stavebného diela
•Návrh variantných riešení a výber vhodného riešenia.
•Podrobné riešenie a konštrukčný návrh stavebného diela.
•Posúdenie dopadov na životné prostredie.
•Prezentácia a obhajoba projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

ABCDEFX
60,7 %25,0 %14,3 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Milan Sokol, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: