29. 3. 2020  15:04 Miroslav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-P1N - Projekt 1 - Nízkoenergetické stavby (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Projekt 1 - Nízkoenergetické stavby
Kód predmetu: B1-P1N
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent základné vedomosti o projektovaní jednoduchých stavieb (rodinné domy) šetriacich energiu so zreteľom na ekológiu. Súčasťou projektu je tepelno-technické posúdenie vybraných detailov obalového plášťa a výpočet potreby tepla na vykurovanie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Zásady projektovania jednoduchých stavieb
- Charakteristika nízkoenergetických a pasívnych domov
- Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie:
Pôdorys I. nadzemného podlažia M-1:50
Pôdorys II. nadzemného podlažia M-1:50
Rez schodiskom M-1:50
Pôdorys základov + zvislé rezy M-1:50
Pohľady M-1:50; Situácia M-1:200

- Tepelnotechnické posúdenie vybraných detailov obvodového plášťa nízkoenergetického alebo pasívneho domu a výpočet
- Tepelnotechnické posúdenie stavby podľa STN 730540:2012
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKULÁŠ, M. -- OLÁH, J. -- MIKULÁŠOVÁ, D. Kreslenie stavebných konštrukcií. Bratislava : Jaga group, 2011. 212 s. ISBN 978-80-8076-088-5.
CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava : Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3.

Odporúčaná:
Súvisiace ISO STN normy

 
Plánované vzdelávacie aktivity: atelier
 
Metódy a kritériá hodnotenia: klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 15. 04. 2019.

Typ výstupu: