5. 4. 2020  7:06 Miroslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-P1N - Projekt 1 - Nízkoenergetické stavby (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-P1N
Názov predmetu: Projekt 1 - Nízkoenergetické stavby
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
- Zásady projektovania jednoduchých stavieb
- Charakteristika nízkoenergetických a pasívnych domov
- Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie:
Pôdorys I. nadzemného podlažia M-1:50
Pôdorys II. nadzemného podlažia M-1:50
Rez schodiskom M-1:50
Pôdorys základov + zvislé rezy M-1:50
Pohľady M-1:50; Situácia M-1:200

- Tepelnotechnické posúdenie vybraných detailov obvodového plášťa nízkoenergetického alebo pasívneho domu a výpočet
- Tepelnotechnické posúdenie stavby podľa STN 730540:2012


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 15. 04. 2019.

Typ výstupu: