22. 1. 2020  23:19 Zora
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-SML - Softvér (Matlab) (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-SML
Názov predmetu: Softvér (Matlab)
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
- Základné vlastnosti a filozofia MATLABu (ML), aritmetika ML (IEEE) a jeho matematické funkcie.
- Maticové operácie a manipulácie s maticami (poľami), prvé M-files (scripts).
- Logické riadenie (relačné a logické operátory), uživateľom definované m-funkcie.
- Grafické možnosti a vlastnosti ML, práca s I/O.
- Ďalšie dátové typy, viac o funkciách (funkcia ako argument inej funkcie), rekurzia.
- Práca s vybranými toolboxmi (napr. optimization, spline, statistics, alebo symbolic math).


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: