Feb 19, 2020   7:13 p.m. Vlasta
Academic information system

Course syllabus V1-TV_LEZ - Telesná výchova - výberová (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Telesná výchova - výberová
Kód predmetu: V1-TV_LEZ
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
 
Vyučujúci: Mgr. Marián Decký, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Vhodnými formami, metódami a prostriedkami pôsobiť na študentov pri ich zdokonaľovaní v daných druhoch športu, ich taktickom myslení v súlade s presnými pravidlami športu. V neposlednom rade presne volenými prostriedkami pôsobiť na odstránenie funkčných a estetických nedostatkov, na zlepšenie a upevnenie ich zdravia a zvyšovanie telesnej zdatnosti.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Základný a zdokonaľovací program vo vybranom druhu športu.
• Oboznámenie s pravidlami jednotlivých športov.
• Hra podľa pravidiel.
• Modelovaný tréning zameraný na taktické myslenie.
• Nácvik herných kombinácií.
• Kondičný tréning v telocvični a posilňovni.
• Záchrana topiaceho a základy prvej pomoci.
• VŠ liga a rôzne športové turnaje a súťaže.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 22. 03. 2019.

Type of output: