Mar 31, 2020   9:48 p.m. Benjamín
Academic information system

Course syllabus I1-AJ2 - Anglický jazyk (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-AJ2
Názov predmetu: Anglický jazyk
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie prednášky zo zadanej vedeckej literatúry resp. z obsahu diplomovej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie a zdokonalenie jazykových vedomostí z aplikovanej matematiky a schopnosti analyzovať, sumarizovať a samostatne prezentovať vedecký text. Zdokonalenie rečových zručností a schopností v profesionálnej komunikácii.
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium odborných textov z oblasti aplikovanej matematiky.
- Prezentácie odborných textov z oblasti aplikovanej matematiky.
- Terminológia z oblasti matematiky, informatiky a inžinierskych technológií.
- Komunikácia na akademickej úrovni.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčaná literatúra bude definovaná prednášajúcim

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

ABCDEFX
62,2 %16,2 %10,8 %10,8 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Mgr. Mariana Sarkociová Remešíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: