May 25, 2020   7:59 p.m. Urban
Academic information system

Course syllabus I1-AT11 - Ateliérová tvorba 11 (interiér) (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-AT11
Názov predmetu:
Ateliérová tvorba 11 (interiér)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent odovzdá vypracovanú ateliérovú tvorbu vrátane všetkých príloh v zmysle zadávacieho hárku.
Hodnotenie ateliérovej tvorby:
1. analýza priestorového a pôdorysného riešenia 20 bodov
2. návrh architektonického konceptu 20 bodov
3. návrh techického a materiálového riešenia 20 bodov
4. vizualizácia 20 bodov
5. grafický prejav 20 bodov
SPOLU: 100 bodov = 100 %
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov v zmysle študijného poriadku STU čl. 16:
A – 92 až 100 %, B – 83 – 91 %, C – 74 – 82 %, D – 65 – 73 %, E – 56 – 64 %, FX – 0 – 55 %
A - výborne (vynikajúce výsledky) = 1, B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5, C - dobre (priemerné výsledky) = 2, D - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5, E - dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3, FX - nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.
 
Výsledky vzdelávania:
Praktická konkretizácia typológie a teórie architektonickej tvorby interiéru a ich aplikácia do konkrétneho architektonického návrhu projektovej dokumentácie interiéru.
 
Stručná osnova predmetu:
Študent spracuje architektonický návrh časti interiéru stavby bytovej, občianskej alebo návrh výstavníckeho priestoru.
Podkladom pre spracovanie je architektonická štúdia z ateliérovej tvorby.

ROZSAH SPRACOVANIA:
1. titulná strana
2. analýza priestorového a pôdorysného riešenia a návrh architektonického konceptu
3. pôdorysné riešenie interiérových prvkov a zariadení ( interiérové komunikácie a manipulačné plochy ) aj vo farebnom prevedení, legenda typov a atypov a použitých materiálov
4. návrh podlahy, stropov a stien aj vo farebnom prevedení, legenda typov a atypov a použitých materiálov
5. návrh osvetlenia, výpis osvetlľovacích telies, legenda typov a atypov a použitých materiálov
6. vybratý interiérový prvok alebo detail, materiálové prevedenie
7. vizualizácie 2-3
8. poster na formáte A3
9. poster 700 x 1000 mm

FORMA SPRACOVANIA:
Dokumentácia bude spracovaná počítačovou grafikou zviazaná vo formáte A3.
CD/DVD vo formáte pdf s kompletnou dokumentáciou 1-9.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.
PETELEN, I. Petelen a kol.: Interiér. Bratislava: FA STU, 2003.
VALACHOVIČ, J. -- KAFFKA, L. Interiér a výstavníctvo. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 146 s.

Odporúčaná:
SUCHÁ, V.: Interiér 20: aplikace materiálú a doplňkových konstrukcí v interiéru. Praha: ČVUT v Prahe, 2000. 192 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedným za predmet je garant študijného programu, jednotliví vyučujúci sa neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 121

A
BC
D
EFX
84,3 %
10,7 %
4,1 %
0,9 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Borecká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Juraj Hermann (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. et Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Dušan Mellner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Iľja Skoček (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: