31. 5. 2020  14:13 Petronela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-AT3 - Ateliérová tvorba 3 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-AT3
Názov predmetu:
Ateliérová tvorba 3
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (7 kreditov)
Obsah predmetu:
- Zadanie vychádza z AT TV 2, rešpektuje územnoplánovací podklad a pokyny regulatívu, existujúce inžinierske siete, komunikácie, orientáciu pozemku ku svetovým stranám;
- prehodnotenie architektonického, konštrukčného, statického riešenia a TZB;
- prehodnotenie dispozície z hľadiska požiarnych predpisov;
- časť projektu na stavebné povolenie bude obsahovať: vybrané pôdorysy s legendami miestností a použitých materiálov , priečny rez (schodiskom), jeden pohľad, výkres situácie;
- vybraná časť TBZ;
- časť statiky prehodnotenie nosného systému, predbežný návrh nosných prvkov a výkres tvaru monolitických konštrukcií resp. výkres zostavy dielcov montovaných konštrukcií podlažia.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: