Sep 20, 2020   4:47 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Course syllabus B1-BTH_C - Bachelor Thesis (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-BTH_C
Názov predmetu:
Bachelor Thesis
Ukončenie a kredity:
skúška (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Vzhľadom na širokú škálu problémov, ktoré súvisia s inžinierskymi konštrukciami a dopravnými stavbami, budú záverečné práce orientované na jednotlivých katedrách tak, aby odrážali súčasnú úroveň navrhovania v SR, ale aj prístupy k riešeniu čiastkových úloh výskumu. Záverečné práce budú mať preto charakter:
prevažne rešeršný s jednoduchšími aplikáciami návrhov konštrukčných prvkov alebo celkov;
projektový s prevažujúcou zložkou statického návrhu pri zachovaní primeraného rozsahu konštrukčného a technologického návrhu;
výskumný, zameraný na metodicky správne zvládnutie experimentálnych postupov a ich vyhodnotenia s možným využitím v čiastkových úlohách odborných katedier.a


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: