3. 6. 2020  19:37 Karolína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-BP_P - Bakalárska práca (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-BP_P
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Ukončenie a kredity:
skúška (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Záverečná práca: architektonicko-konštrukčný návrh stavieb s trvalým alebo prechodným charakterom ubytovania, alebo stavieb občianskych.
Projektová dokumentácia sa spracováva na úrovni architektonickej štúdie na katedre architektúry a na úrovni realizačného projektu na katedre konštrukcií pozemných stavieb.
Rozsah spracovania (pre študentov končiacich na katedre architektúry)
A. Textová časť
Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie záverečných prác,doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu.
B. Grafická časť
B.01 Portfólio
B.02 Architektonická časť M 1: 100 (M 1:200) vytlačená v predpísanej mierke v jednotnom formáte v ČB grafike.
B.03 Konštrukčná časť M 1:50 a detaily M 1:10 (M 1:20) vytlačené v predpísanej mierke v ČB grafike.
B.04 Poster 700 x 1000 mm
Architektonická časť
analýza územia, filozofia a koncept riešenia, širšie vzťahy (M 1:1000), architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku, všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady
v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, vizualizácie
Konštrukčná časť
1 pôdorys v M 1:50, 1 rez v M 1:50, 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20)
Rozsah spracovania (pre študentov končiacich na katedre konštrukcií pozemných stavieb)
GRAFICKÁ ČASŤ:
Pôdorys 1.PP, 1.NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2x A2 až A1) M 1:20 až 1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50
Poster (700 x 1000 mm).

TEXTOVÁ ČASŤ:
Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania
Tepelnotechnický posudok:
- posúdenie obalových konštrukcií (obvodovej steny, strechy a podlahy) z 
hľadiska tepelného odporu,
- posúdenie otvorových konštrukcií z hľadiska súčiniteľa prechodu tepla,
- posúdenie kritických detailov na min. povrchovú teplotu,
- posúdenie z hľadiska potreby tepla na vykurovanie.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: