Aug 7, 2020   10:31 p.m. Štefánia
Academic information system

Course syllabus B1-CT_C - Concrete Technology (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-CT_C
Názov predmetu: Concrete Technology
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - bakalársky (povinný), 4. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 % bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o vlastnostiach zložiek obyčajného betónu (cement, kamenivo, voda, prísady, prímesi). Oboznámi sa so zásadami navrhovania zloženia betónu a ovplyvňovania reologických vlastností čerstvého betónu. Veľká pozornosť je venovaná činiteľom ovplyvňujúcim vlastnosti a trvanlivosť zatvrdnutého betónu (zloženie, spôsob ošetrovania, vplyv okolitého prostredia).
 
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia betónu
Vlastnosti cementu, kameniva, vody, prísad, prímesí.
Návrh zloženia betónu.
Výroba a vlastnosti čerstvého betónu.
Ošetrovanie betónu pri obyčajnej a zvýšenej teplote.
Vlastnosti a trvanlivosť zatvrdnutého betónu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Sika Concrete Handbook - http://ebookbrowsee.net/sika-concrete-handbook-pdf-d47512792

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 45

A
BC
D
EFX
17,8 %
11,1 %
37,8 %
20,0 %
13,3 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Vladimír Pavlík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: