Aug 7, 2020   11:21 p.m. Štefánia
Academic information system

Course syllabus I1-DT_C - Diploma Thesis (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I1-DT_C
Názov predmetu:
Diploma Thesis
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška
1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 4. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola vedúcim diplomovej práce
 
Výsledky vzdelávania:
Vedieť formulovať a riešiť vysokonáročné problémy z oblasti architektonického, konštrukčného a technického navrhovania stavebných objektov. Vedieť analyzovať náročné architektonické konštrukcie a detaily. Jasne formulovať závery fyzikálnotechnickej analýzy a premietnuť ich do navrhovaných riešení.
 
Stručná osnova predmetu:
•V nadväznosti na diplomový seminár navrhnúť riešenie náročného stavebného objektu na úrovni projektu stavby.
•Spracovanie zadanej časti stavby na úrovni realizačného projektu.
•Fyzikálnotechnická analýza charakteristických fragmentov a detailov obalového plášťa.
•Fyzikálno-konštrukčne zdôvodnená tvorba detailov architektonických konštrukcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha : Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 80-901486-4-6.
ANTAL, J. -- RYŠKA, J. -- ZAHÁLKA, J. Obytné budovy. Bratislava : Alfa, 1992. 263 s. ISBN 80-05-00546-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk alebo anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
Diplomovú prácu vedú profesori, docenti a odborní asistenti s titulom PhD.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

A
B
CD
E
FX
51,7 %
13,8 %
13,8 %
10,3 %
10,4 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: