Aug 4, 2020   1:32 p.m. Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Academic information system

Course syllabus I1-DTS_C - Diploma Thesis Seminar (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-DTS_C
Názov predmetu:
Diploma Thesis Seminar
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
Civil Engineering - inžiniersky (povinný), 4. semester
Civil Engineering (v anglickom jazyku) - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca, účasť na seminároch a konzultáciách.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent rozvíja svoje tvorivé schopnosti, samostatne analyzuje, posudzuje a rieši vybranú problematiku z oblasti stavebníctva. Získa detailné znalostí o probléme, ktorý je predmetom zadania diplomovej práce, dokáže analyzovať a syntetizovať poznatky, vypracovať východiská pre riešenie diplomovej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
• Analýza a posúdenie vybranej problematiky z oblasti stavebníctva
• Spracovanie prehľadu o stave problematiky a možnostiach riešenia
• Príprava a spracovanie údajov potrebných pre samotné riešenie diplomovej práce
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúru odporučí vedúci DP podľa vybranej témy.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo anglický jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

A
B
C
D
E
FX
77,4 %
16,1 %
0 %
6,5 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Baláž, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Andrej Bartók, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jozef Dický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Milan Sokol, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: