12. 7. 2020  1:35 Nina
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DP_P - Diplomová práca (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-DP_P
Názov predmetu:
Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
9 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška
1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
12
 
Odporúčaný semester/trimester:
pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliérová tvorba 5 (občianske stavby) (I1-AT5) a úspešne absolvované Ateliérová tvorba 6 (občianske a výrobné stavby) (I1-AT6) a úspešne absolvované Ateliérová tvorba 7 (urbanistická štúdia sídla) (I1-AT7) a úspešne absolvované Ateliérová tvorba 8 (urbanistická štúdia zóny a verejného priestoru) (I1-AT8) a úspešne absolvované Ateliérová tvorba 9 (obnova objektov pamiatkovo chránených) (I1-AT9) a úspešne absolvované Ateliérová tvorba 10 (preddiplomový projekt) (I1-AT10)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie, napísanie a obhájenie záverečnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Diplomová práca predstavuje samostatnú prácu študenta. Prezentuje jeho celkovú architektonickú a projekčnú vyspelosť.
Cieľom predmetu je overenie schopnosti študenta riešiť vysokonáročné problémy z oblasti architektonického a inžinierskeho navrhovania stavebných objektov. Diplomová práca overuje schopnosť študenta samostatne koncepčne myslieť, schopnosť naštudovať, analyzovať a syntetizovať zadanú problematiku a výsledky tvorivo uplatniť. Preukazuje schopnosť študenta samostatne vytvoriť komplexný urbanistický, architektonický a konštrukčný návrh stavebného objektu. Dôraz sa kladie na odbornú argumentáciu a schopnosť verbálnej prezentácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Diplomová práca: vypracovanie a obhajoba architektonicko-konštrukčného návrhu stavebného objektu. Zadané môžu byť stavby s trvalým alebo prechodným charakterom ubytovania, stavby občianske, výrobné, inžinierske.
Projektová dokumentácia sa spracováva na úrovni architektonickej štúdie. Súčasťou diplomovej práce sú dva vybrané architektonicko-konštrukčné detaily.
Rozsah spracovania
A. Textová časť
Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác,
doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu.
B. Grafická časť
B.01 Portfólio A3
B.02 Architektonická časť M 1: 100 (M 1:200) a detaily M 1:10 (M 1:20) vytlačené v predpísanej mierke v jednotnom formáte v ČB grafike.
B.03 Poster 700 x 1000 mm
C. Model
Architektonická časť
analýza územia, filozofia a koncept riešenia, širšie vzťahy (M 1:1000), architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku, všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, vizualizácie, 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhováni staveb. Praha: Consultinvest, 2000.

Odporúčaná:
ANTAL Ján et al.: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu : Praktická príručka s architektonickým a konštrukčným riešením požiadaviek na výstavbu v súlade so stavebno-technickými predpismi a normami. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2004. ISSN: 1335-8634
STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
Obhajoba štátnej skúšky sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 137

A
B
C
D
E
FX
37,2 %
38,0 %
13,9 %
8,8 %
2,1 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. arch. Michal Hlaváček a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: