12. 7. 2020  0:57 Nina
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-DP_P - Diplomová práca (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-DP_P
Názov predmetu: Diplomová práca
Ukončenie a kredity:
skúška (12 kreditov)
Obsah predmetu:
Diplomová práca: vypracovanie a obhajoba architektonicko-konštrukčného návrhu stavebného objektu. Zadané môžu byť stavby s trvalým alebo prechodným charakterom ubytovania, stavby občianske, výrobné, inžinierske.
Projektová dokumentácia sa spracováva na úrovni architektonickej štúdie. Súčasťou diplomovej práce sú dva vybrané architektonicko-konštrukčné detaily.
Rozsah spracovania
A. Textová časť
Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie diplomových prác,
doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu.
B. Grafická časť
B.01 Portfólio A3
B.02 Architektonická časť M 1: 100 (M 1:200) a detaily M 1:10 (M 1:20) vytlačené v predpísanej mierke v jednotnom formáte v ČB grafike.
B.03 Poster 700 x 1000 mm
C. Model
Architektonická časť
analýza územia, filozofia a koncept riešenia, širšie vzťahy (M 1:1000), architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku, všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, vizualizácie, 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20)


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: