25. 10. 2020  18:14 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-KPS1 - Konštrukcie pozemných stavieb 1 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: B1-KPS1
Názov predmetu: Konštrukcie pozemných stavieb 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 2. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 1 úspešne absolvovaný test s minimálne získanými 56 bodmi
Správne vypracované všetky zadania
Účasť na prednáškach a cvičeniach povinná
Min. počet získaných bodov na skúške 56
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z problematiky Stavebného zákona a Konštrukcií pozemných stavieb - hrubá stavba. Pochopí princípy a zásady modulovej koordinácie, konštrukcií systémov - murovaných, panelových, stĺpových a halových budov a interakciu ich konštrukčných prvkov.
Na základe poznania geológie získa znalosti v oblasti interakcie budova a podložie. Pochopí princípy zakladania vo vzťahu k podložiu a nosného konštrukčného systému.
 
Stručná osnova predmetu:
Stavebný zákon - účastníci výstavby , projektová dokumentácia stavby, požiadavky na budovy.
- Terminológia budovy.
- Modulová koordinácia.
- Stenové a stĺpové konštrukčné systémy jedno a viacpodlažných budov. Konštrukčné systémy halových stavieb. Dilatácie konštrukčných systémov.
- Interakcia budovy a podložia. Inžiniersko-geologický prieskum. Triedy zemín, mechanické a fyzikálne vlastnosti zemín.
- Vytýčenie stavby a zemné práce.
- Základové konštrukcie pre plošné a hĺbkové zakladanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORNIAKOVÁ, L. -- KOL. Konštrukcie pozemných stavieb I. Bratislava : Jaga, 1999. 355 s. ISBN 80-967095-4-2.
OLÁH, J. -- MIKULÁŠ, M. -- MIKULÁŠOVÁ, D. Kreslenie konštrukcií v projektoch pozemných stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 163 s. ISBN 80-88905-10-9.
ADAMSKÁ, G. -- ŽILINSKÝ, J. -- MIKLÓSIOVÁ, T. Konštrukcie pozemných stavieb 1. Konštrukčné systémy a základové konštrukcie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 280 s. ISBN 978-80-227-3939-9.
NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
ADAMSKÁ, G. -- MINAROVIČOVÁ, K. -- VARGOVÁ, A. Konštrukcie pozemných stavieb I: Spodná stavba. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 181 s. ISBN 978-80-227-3054-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2688

A
B
C
D
E
FX
5,1 %
11,3 %
20,9 %
26,6 %
33,6 %2,5 %
Vyučujúci:
Ing. Jozef Bočkaj (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Bosák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jakub Čurpek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Dlhý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Michal Franek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hartman, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Monika Pavčeková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: