14. 8. 2020  7:07 Mojmír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-KPS1 - Konštrukcie pozemných stavieb 1 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Konštrukcie pozemných stavieb 1
Kód predmetu:
B1-KPS1
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Jozef Bočkaj (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Bosák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jakub Čurpek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Dlhý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Michal Franek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Hartman, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Monika Pavčeková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z problematiky Stavebného zákona a Konštrukcií pozemných stavieb - hrubá stavba. Pochopí princípy a zásady modulovej koordinácie, konštrukcií systémov - murovaných, panelových, stĺpových a halových budov a interakciu ich konštrukčných prvkov.
Na základe poznania geológie získa znalosti v oblasti interakcie budova a podložie. Pochopí princípy zakladania vo vzťahu k podložiu a nosného konštrukčného systému.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Stavebný zákon - účastníci výstavby , projektová dokumentácia stavby, požiadavky na budovy.
- Terminológia budovy.
- Modulová koordinácia.
- Stenové a stĺpové konštrukčné systémy jedno a viacpodlažných budov. Konštrukčné systémy halových stavieb. Dilatácie konštrukčných systémov.
- Interakcia budovy a podložia. Inžiniersko-geologický prieskum. Triedy zemín, mechanické a fyzikálne vlastnosti zemín.
- Vytýčenie stavby a zemné práce.
- Základové konštrukcie pre plošné a hĺbkové zakladanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORNIAKOVÁ, L. -- KOL. Konštrukcie pozemných stavieb I. Bratislava : Jaga, 1999. 355 s. ISBN 80-967095-4-2.
OLÁH, J. -- MIKULÁŠ, M. -- MIKULÁŠOVÁ, D. Kreslenie konštrukcií v projektoch pozemných stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 163 s. ISBN 80-88905-10-9.
ADAMSKÁ, G. -- ŽILINSKÝ, J. -- MIKLÓSIOVÁ, T. Konštrukcie pozemných stavieb 1. Konštrukčné systémy a základové konštrukcie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 280 s. ISBN 978-80-227-3939-9.
NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
ADAMSKÁ, G. -- MINAROVIČOVÁ, K. -- VARGOVÁ, A. Konštrukcie pozemných stavieb I: Spodná stavba. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 181 s. ISBN 978-80-227-3054-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: