5. 8. 2020  10:19 Hortenzia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-KPS1 - Konštrukcie pozemných stavieb 1 (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
B1-KPS1
Názov predmetu: Konštrukcie pozemných stavieb 1
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Stavebný zákon - účastníci výstavby , projektová dokumentácia stavby, požiadavky na budovy.
- Terminológia budovy.
- Modulová koordinácia.
- Stenové a stĺpové konštrukčné systémy jedno a viacpodlažných budov. Konštrukčné systémy halových stavieb. Dilatácie konštrukčných systémov.
- Interakcia budovy a podložia. Inžiniersko-geologický prieskum. Triedy zemín, mechanické a fyzikálne vlastnosti zemín.
- Vytýčenie stavby a zemné práce.
- Základové konštrukcie pre plošné a hĺbkové zakladanie.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: