Sep 18, 2020   9:40 a.m. Eugénia
Academic information system

Course syllabus I1-MLT - Malty (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Malty
Kód predmetu:
I1-MLT
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Miriam Ledererová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Tento predmet nadväzuje na predmety Stavebné materiály a Maltoviny. Prináša podrobnejšie informácie o maltách, so zameraním na och rozdelenie, použitie, výrobu a spracovanie. Cvičenie sú laboratórne, kde sa študent oboznámi so skúšaním základných vlastností mált.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
podstata mált a ich rozdelenie
druhy mált podľa použitého spojiva
druhy mált podľa účelu použitia
zložky mált pre omietanie
výroba a spracovanie mált
vlastnosti a použitie mált
príprava mált
malty na omietky
reprofilačné malty
ostatné malty

Prednášky:
1. Historický vývoj. Druhy omietok a ich vlastnosti
2. Zložky mált pre omietanie (anorganické, organické spojivá, cement)
3. Prísady a prímesy do vápenných mált
4. Špeciálne malty – sanačné malty, TI malty,
5. Reprofilačné malty
6. Kvalita omietok na báze vápna, analýza a degradácia omietok
7. Zápočtová písomka
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROUSEKOVÁ , I. Stavebné materiály. Bratislava: Jaga group, 2000. 262 s. ISBN 80-88905-21-4.
SVOBODA, L. Stavebné materiály. Bratislava: JAGA, 2005. 472 s. ISBN 80-8076-014-4.

Odporúčaná:
ATZENI, C., FARCI, A., FLORIS, D., MELONI, P.: Effect of Aging on Rheological Properties of Lime Putty. J. Am. Ceram. Soc., 87 (9), pp. 1764–1766 (2004)
Rovnaníková, P.: Omítky – Chemické a technologické vlastnosti. STOP, Praha 2002 HOŠEK, J., LOSOS, L. Historické omítky: průzkumy, sanace, typologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 167 s. Stavitel.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Klasifikovaný zápočet - zápočtová písomka.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: