19. 9. 2020  20:57 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-MONS - Montované stavby (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-MONS
Názov predmetu:
Montované stavby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej práce a následná jej prezentácia.
Povinné absolvovanie dvoch exkurzií.
Získanie minimálne 56 % bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o histórii vývoja prefabrikácie u nás aj v zahraničí. Oboznámi sa s jednotlivými druhmi systémov montovaných konštrukcií, ako sú stenové systémy, skeletové systémy, ich kombinácia, halové systémy a taktiež mostné systémy na báze rôznych materiálov, ako sú napr. železobetón, oceľ, drevo a pod. Časť predmetu je venovaná drevostavbám, ich charakteristike, výhodám, nevýhodám, spôsobom realizácie drevostavieb a tiež tématike nízkoenergetických a pasívnych domov.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu

1. Vývoj a význam prefabrikácie, montované konštrukcie.
2. Stenové a kombinované systémy(panelové domy).
3. Statické poruchy panelových domov.
4. Skeletové systémy.
5. Halové systémy.
6. Mostné prefabrikované konštrukcie.
7. Drevostavby, charakteristika, výhody, nevýhody, ich základné rozdelenie.
8. Spôsoby realizácie rôznych druhov drevostavieb.
9. Nízkoenergetické domy, pasívne domy, ich charakteristiky, spôsoby realizácie a pod.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. Praha : Grada Publishing, 2012. 195 s. ISBN 978-80-247-3832-1.
TYWONIAK, J. -- KOL. Nízkoenergetické domy 2: Princípy a příklady. Praha : Grada, 2008. 193 s. ISBN 978-80-247-2061-6.
GREŠKO, D. Montované konštrukčné skeletové sústavy pre bytové a občianske stavby. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1982. 83 s.
CHROBÁK, V. Staviteľské konštrukcie I.diel. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1961. 265 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 285

A
B
C
D
E
FX
51,6 %
26,0 %
9,5 %
6,7 %
3,5 %
2,7 %
Vyučujúci: Ing. Alena Struhárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: