Sep 18, 2020   9:28 p.m. Eugénia
Academic information system

Course syllabus B1-MONS - Montované stavby (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Montované stavby
Kód predmetu: B1-MONS
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Alena Struhárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o histórii vývoja prefabrikácie u nás aj v zahraničí. Oboznámi sa s jednotlivými druhmi systémov montovaných konštrukcií, ako sú stenové systémy, skeletové systémy, ich kombinácia, halové systémy a taktiež mostné systémy na báze rôznych materiálov, ako sú napr. železobetón, oceľ, drevo a pod. Časť predmetu je venovaná drevostavbám, ich charakteristike, výhodám, nevýhodám, spôsobom realizácie drevostavieb a tiež tématike nízkoenergetických a pasívnych domov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu

1. Vývoj a význam prefabrikácie, montované konštrukcie.
2. Stenové a kombinované systémy(panelové domy).
3. Statické poruchy panelových domov.
4. Skeletové systémy.
5. Halové systémy.
6. Mostné prefabrikované konštrukcie.
7. Drevostavby, charakteristika, výhody, nevýhody, ich základné rozdelenie.
8. Spôsoby realizácie rôznych druhov drevostavieb.
9. Nízkoenergetické domy, pasívne domy, ich charakteristiky, spôsoby realizácie a pod.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. Praha : Grada Publishing, 2012. 195 s. ISBN 978-80-247-3832-1.
TYWONIAK, J. -- KOL. Nízkoenergetické domy 2: Princípy a příklady. Praha : Grada, 2008. 193 s. ISBN 978-80-247-2061-6.
GREŠKO, D. Montované konštrukčné skeletové sústavy pre bytové a občianske stavby. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1982. 83 s.
CHROBÁK, V. Staviteľské konštrukcie I.diel. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1961. 265 s.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Priebežné hodnotenie a záverečná skúška.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: