Jul 11, 2020   10:46 p.m. Milota
Academic information system

Course syllabus I1-PABU - Patológia budov (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I1-PABU
Názov predmetu:
Patológia budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinný), 2. semester
pozemné stavby a architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent komplexný pohľad na jednotlivé druhy porúch, ktoré sa vyskytujú na materiáloch a konštrukciách budov. Navrhovanie komplexných postupov a metód na odstránenie porúch sa posudzuje z hľadiska dlhodobej životnosti použitých materiálov a technológií a to z pohľadu dosiahnutej kvality sanácie a rekonštrukcie budovy. Porozumenie uvedených súvislosti môžu študenti využiť v iných študijných predmetoch, osobitne v rámci ateliérovej tvorby. Absolvovaním tohto predmetu získajú študenti poznatky, ktoré budú môcť uplatňovať aj v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahovo je predmet zameraný na získanie komplexných poznatkov z oblasti sanácií a rekonštrukcií budov v nadväznosti na predmet základného kmeňa KPS I až V. Študent získa poznatky z patológie budov v jednotlivých tematických celkoch: klasifikácie porúch, odbornú terminológiu, výkresy prestavby  Zaťažovacie účinky a vplyvy pôsobiace na stavebné materiály, konštrukcie a budovy. Technicko -fyzikálna analýza účinkov a vplyvov z hľadiska výskytu porúch  Stavebno-technický prieskum a hodnotenie stavieb. Diagnostické metódy zisťovania príčin porúch a prístroje  Poruchy, rekonštrukcie a sanácie základových konštrukcií  Poruchy a sanácie zvislých nosných konštrukcií  Poruchy, sanácie a rekonštrukcie stropov Poruchy a sanácie obvodových plášťov budov  Poruchy a sanácie plochých striech. Opravy a rekonštrukcie šikmých striech  Opravy, sanácie a rekonštrukcie komínov  Sanácie vlhkého muriva
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BLAICH, J. Poruchy staveb. Bratislava : Jaga, 2001. 265 s. ISBN 80-88905-50-8.
OLÁH, J. -- ŠMEHYL, R. -- MIHÓK, M. -- KAJAN, I. Poruchy strešných plášťov a ich optimálne opravy: vznik porúch, analýza porúch, odstránenie porúch, realizačné firmy, dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2006. 251 s. ISBN 80-89228-02-X.
KOS, J. REKONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999. 512 s. ISBN 80-7204-132-0.
BALÍK, M. -- KOL. Odvlhčování staveb. Praha : Grada Publishing, 2008. 307 s. ISBN 978-80-247-2693-9.
WASSERBAUER, R. Biologické znehodnocení staveb. Praha : ABF-ARCH, 2000. 257 s. ISBN 80-86165-30-2.

Odporúčaná:
Host, R. : Handbuch Bauutenschutz und Bausanierung. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller G m

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 679

AB
C
D
E
FX
9,9 %15,9 %25,5 %17,5 %
27,7 %
3,5 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Jamnický, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Vargová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Boris Vavrovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil:
Ing. Martin Jamnický, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: