4. 6. 2020  4:48 Lenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-PABU - Patológia budov (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-PABU
Názov predmetu:
Patológia budov
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Obsahovo je predmet zameraný na získanie komplexných poznatkov z oblasti sanácií a rekonštrukcií budov v nadväznosti na predmet základného kmeňa KPS I až V. Študent získa poznatky z patológie budov v jednotlivých tematických celkoch: klasifikácie porúch, odbornú terminológiu, výkresy prestavby  Zaťažovacie účinky a vplyvy pôsobiace na stavebné materiály, konštrukcie a budovy. Technicko -fyzikálna analýza účinkov a vplyvov z hľadiska výskytu porúch  Stavebno-technický prieskum a hodnotenie stavieb. Diagnostické metódy zisťovania príčin porúch a prístroje  Poruchy, rekonštrukcie a sanácie základových konštrukcií  Poruchy a sanácie zvislých nosných konštrukcií  Poruchy, sanácie a rekonštrukcie stropov Poruchy a sanácie obvodových plášťov budov  Poruchy a sanácie plochých striech. Opravy a rekonštrukcie šikmých striech  Opravy, sanácie a rekonštrukcie komínov  Sanácie vlhkého muriva


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: