11. 8. 2020  6:29 Zuzana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-RTM_V - Revitalizácia tokov a mokradí (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Názov predmetu:
Revitalizácia tokov a mokradí
Kód predmetu:
I1-RTM_V
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Peter Ivan, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické vedomosti z oblasti riečnych procesov korýt tokov a ich vplyve na biologické prostredie toku. V predmete sú zdôvodnené návrhové parametre úpravy a revitalizácie korýt vo vzťahu k účelu toku a vplyve technického zásahu na ekosystém.
Vysvetlené sú metódy posúdenia návrhových parametrov úpravy vo vzťahu k stabilite, protipovodňovej ochrane ako aj ku kvalite akvatickej oblasti toku.
V predmete sú vysvetlené základy hodnotenia abiotických a biotických parametrov toku, ekologické aspekty revitalizácie tokov a stratégia pre skvalitnenie tokov na Slovensku.
Teoretické vedomosti budú aplikované v projekte úpravy a revitalizácie toku s podporou výpočtovej techniky.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Účel a prostriedky úprav tokov
• Činnosť a vývoj prirodzených korýt tokov
• Zásady komplexného riešenia úprav tokov
• Technické práce v úpravách tokov s dôrazom na zachovanie prirodzeného habitatu toku
• Ekologické aspekty revitalizácií tokov
• Hodnotenie kvality habitatu akvatickej oblasti toku pomocou bioindikátorov
• Získanie a spracovanie podkladov pre revitalizáciu tokov
• Vplyv úprav tokov na ekologickú a morfologickú stabilitu prostredia
• Starostlivosť o akvatické a terestrické biotopy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
MACURA, V. -- SZOLGAY, J. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 272 s. ISBN 80-227-1673-1.
MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava: STU v Bratislave, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet je členený na prednášky a cvičenie. Prednášky obsahujú:
1. Charakteristika akvatickej a terestrickej bioty
2. Vplyv vodných stavieb na ekosystém povodia
3. Revitalizácia vodných útvarov v krajine
4. Splaveninový režim korýt tokov
5. Biologická klasifikácia tokov
6. Energetické zdroje riečneho ekosystému a jeho zložky
7. Vegetačný kryt v povodí a jeho multifunkčný účinok
8. Biodiverzita a spôsoby jej obnovy
9. Prírodné katastrofy
10. Povodne a protipovodňové opatrenia.
Na cvičení študent na konkrétnom úseku toku navrhne na úrovni štúdie úpravu toku a revitalizačné opatrenia, ktoré prispejú k zachovaniu biodiverzity a vytvoria optimálne podmienky mikrohabitatov v extrémnych klimatických situáciách.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: