11. 8. 2020  5:59 Zuzana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-RTM_V - Revitalizácia tokov a mokradí (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-RTM_V
Názov predmetu: Revitalizácia tokov a mokradí
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Obsah predmetu:
• Účel a prostriedky úprav tokov
• Činnosť a vývoj prirodzených korýt tokov
• Zásady komplexného riešenia úprav tokov
• Technické práce v úpravách tokov s dôrazom na zachovanie prirodzeného habitatu toku
• Ekologické aspekty revitalizácií tokov
• Hodnotenie kvality habitatu akvatickej oblasti toku pomocou bioindikátorov
• Získanie a spracovanie podkladov pre revitalizáciu tokov
• Vplyv úprav tokov na ekologickú a morfologickú stabilitu prostredia
• Starostlivosť o akvatické a terestrické biotopy


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: