19. 9. 2020  20:21 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-TOB - Tepelná ochrana budov (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-TOB
Názov predmetu:
Tepelná ochrana budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektonické konštrukcie a projektovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56 bodov (percent) na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírenie poznatkov navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií a budov z hľadiska efektívnej tepelnej ochrany. Princípy navrhovania stavebných konštrukcií z hľadiska požadovaného stavu vnútorného prostredia a vyhovujúcej tepelnej bilancie budov v zimnom a letnom období. Navrhovanie budov z nízkou potrebou tepla pre systémy techniky prostredia. Kritéria hodnotenia tepelnej ochrany budov v projektovom procese. Princípy meracích metód tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a budov.
 
Stručná osnova predmetu:
• História zabezpečovania tepelnej ochrany budov v rôznych obdobiach výstavby, porovnanie rozhodujúcich ukazovateľov
• Metódy stanovenia deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín, preukazovanie zhody, postupy transformácie tepelnovlhkostných hodnôt
• Konštrukcie s deformovaným teplotným poľom, vplyv tepelných mostov na zvýšenie tepelnej straty
• Tepelnotechnické a optické vlastnosti skla a izolačných zasklení
• Potreba tepla na vykurovanie, potreba energie na vykurovanie
• Metódy znižovania tepelných strát budov a využívania tepelných ziskov, princípy zjednodušených a simulačných bilančných metód
• Vplyv tepelnej ochrany stavebných konštrukcií na integrované hodnotenie energetickej hospodárnosti
• Prievzdušnosť, výmena vzduchu a kvalita vzduchu v budovách
• Tepelná stabilita miestností v letnom období, tepelnodynamické charakteristiky, potreba tepla na chladenie budov
• Tepelná stabilita miestností v zimnom období, vplyv vykurovacích režimov a správania užívateľov na tepelnú bilanciu
• Kritériá na hodnotenie tepelnotechnických vlastností konštrukcií a stavebnej podstaty budov
• Fyzikálne princípy meracích metód na overenie hodnotiacich kritérií tepelnej ochrany budov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003.
CHMÚRNY, I. -- TOMAŠOVIČ, P. -- HRAŠKA, J. Fyzika vnútorného prostredia budov. Vybrané kapitoly základov tepelnej ochrany budov, stavebnej akustiky, denného osvetlenia a insolácie budov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 394 s. ISBN 978-80-227-3917-7.

Odporúčaná:
HENS, H. Building Physics – Heat, Air and Moisture. Ernst&Sohn, 2007, 270s. ISBN978-3-433-01841-5
STN 73 0540-2 a 3: 2012, STN EN ISO 13 790, STN EN ISO 13 789, STN EN ISO 13 370

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 315

A
B
C
D
EFX
38,4 %
29,8 %
21,9 %6,0 %
3,5 %
0,4 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: