5. 6. 2020  6:27 Laura
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-TOB - Tepelná ochrana budov (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-TOB
Názov predmetu:
Tepelná ochrana budov
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
• História zabezpečovania tepelnej ochrany budov v rôznych obdobiach výstavby, porovnanie rozhodujúcich ukazovateľov
• Metódy stanovenia deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín, preukazovanie zhody, postupy transformácie tepelnovlhkostných hodnôt
• Konštrukcie s deformovaným teplotným poľom, vplyv tepelných mostov na zvýšenie tepelnej straty
• Tepelnotechnické a optické vlastnosti skla a izolačných zasklení
• Potreba tepla na vykurovanie, potreba energie na vykurovanie
• Metódy znižovania tepelných strát budov a využívania tepelných ziskov, princípy zjednodušených a simulačných bilančných metód
• Vplyv tepelnej ochrany stavebných konštrukcií na integrované hodnotenie energetickej hospodárnosti
• Prievzdušnosť, výmena vzduchu a kvalita vzduchu v budovách
• Tepelná stabilita miestností v letnom období, tepelnodynamické charakteristiky, potreba tepla na chladenie budov
• Tepelná stabilita miestností v zimnom období, vplyv vykurovacích režimov a správania užívateľov na tepelnú bilanciu
• Kritériá na hodnotenie tepelnotechnických vlastností konštrukcií a stavebnej podstaty budov
• Fyzikálne princípy meracích metód na overenie hodnotiacich kritérií tepelnej ochrany budov


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: