13. 8. 2020  8:06 Ľubomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-TOBU - Tepelná ochrana budov (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu:
I1-TOBU
Názov predmetu:
Tepelná ochrana budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
technické zariadenia budov - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie všetkých zadaní z cvičení
Získanie 56 bodov (56 percent) na skúsške
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírenie poznatkov navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií a budov z hľadiska efektívnej tepelnej ochrany. Princípy navrhovania stavebných konštrukcií z hľadiska požadovaného stavu vnútorného prostredia a vyhovujúcej tepelnej bilancie budov v zimnom a letnom období. Navrhovanie budov z nízkou potrebou tepla pre systémy techniky prostredia. Kritéria hodnotenia výkonnostných parametrov tepelnej ochrany budov.
 
Stručná osnova predmetu:
• História zabezpečovania tepelnej ochrany budov v rôznych obdobiach výstavby, porovnanie rozhodujúcich ukazovateľov
• Metódy stanovenia deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín, preukazovanie zhody, postupy transformácie tepelnovlhkostných hodnôt
• Konštrukcie s deformovaným teplotným poľom, vplyv tepelných mostov na zvýšenie tepelnej straty
• Tepelnotechnické vlastnosti skla a zasklení
• Potreba tepla na vykurovanie, potreba energie na vykurovanie
• Metódy znižovania tepelných strát budov a využívania tepelných ziskov, princípy zjednodušených a simulačných bilančných metód
• Certifikácia energetickej hospodárnosti budovy, vplyv tepelnej ochrany stavebných konštrukcií na integrované hodnotenie energetickej hospodárnosti
• Tepelná stabilita miestností v letnom období, tepelnodynamické charakteristiky
• Tepelná stabilita miestností v zimnom období, vplyv vykurovacích režimov a správania užívateľov na tepelnú bilanciu
• Kritériá na hodnotenie tepelnotechnických vlastností konštrukcií a budov
• Fyzikálne princípy meracích metód na overenie hodnotiacich kritérií tepelnej ochrany budov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 59

A
B
C
D
E
FX
25,4 %
37,3 %
16,9 %
15,3 %
5,1 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Viera Gašparovičová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: