10. 7. 2020  21:06 Amália
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-TOBU - Tepelná ochrana budov (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Tepelná ochrana budov
Kód predmetu:
I1-TOBU
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Viera Gašparovičová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírenie poznatkov navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií a budov z hľadiska efektívnej tepelnej ochrany. Princípy navrhovania stavebných konštrukcií z hľadiska požadovaného stavu vnútorného prostredia a vyhovujúcej tepelnej bilancie budov v zimnom a letnom období. Navrhovanie budov z nízkou potrebou tepla pre systémy techniky prostredia. Kritéria hodnotenia výkonnostných parametrov tepelnej ochrany budov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• História zabezpečovania tepelnej ochrany budov v rôznych obdobiach výstavby, porovnanie rozhodujúcich ukazovateľov
• Metódy stanovenia deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín, preukazovanie zhody, postupy transformácie tepelnovlhkostných hodnôt
• Konštrukcie s deformovaným teplotným poľom, vplyv tepelných mostov na zvýšenie tepelnej straty
• Tepelnotechnické vlastnosti skla a zasklení
• Potreba tepla na vykurovanie, potreba energie na vykurovanie
• Metódy znižovania tepelných strát budov a využívania tepelných ziskov, princípy zjednodušených a simulačných bilančných metód
• Certifikácia energetickej hospodárnosti budovy, vplyv tepelnej ochrany stavebných konštrukcií na integrované hodnotenie energetickej hospodárnosti
• Tepelná stabilita miestností v letnom období, tepelnodynamické charakteristiky
• Tepelná stabilita miestností v zimnom období, vplyv vykurovacích režimov a správania užívateľov na tepelnú bilanciu
• Kritériá na hodnotenie tepelnotechnických vlastností konštrukcií a budov
• Fyzikálne princípy meracích metód na overenie hodnotiacich kritérií tepelnej ochrany budov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: záverečný test a skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: