13. 8. 2020  8:17 Ľubomír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-TOBU - Tepelná ochrana budov (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I1-TOBU
Názov predmetu: Tepelná ochrana budov
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
• História zabezpečovania tepelnej ochrany budov v rôznych obdobiach výstavby, porovnanie rozhodujúcich ukazovateľov
• Metódy stanovenia deklarovaných a návrhových hodnôt tepelnotechnických veličín, preukazovanie zhody, postupy transformácie tepelnovlhkostných hodnôt
• Konštrukcie s deformovaným teplotným poľom, vplyv tepelných mostov na zvýšenie tepelnej straty
• Tepelnotechnické vlastnosti skla a zasklení
• Potreba tepla na vykurovanie, potreba energie na vykurovanie
• Metódy znižovania tepelných strát budov a využívania tepelných ziskov, princípy zjednodušených a simulačných bilančných metód
• Certifikácia energetickej hospodárnosti budovy, vplyv tepelnej ochrany stavebných konštrukcií na integrované hodnotenie energetickej hospodárnosti
• Tepelná stabilita miestností v letnom období, tepelnodynamické charakteristiky
• Tepelná stabilita miestností v zimnom období, vplyv vykurovacích režimov a správania užívateľov na tepelnú bilanciu
• Kritériá na hodnotenie tepelnotechnických vlastností konštrukcií a budov
• Fyzikálne princípy meracích metód na overenie hodnotiacich kritérií tepelnej ochrany budov


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: