14. 8. 2020  21:49 Mojmír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-3DZ - 3-D zobrazovanie (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
3-D zobrazovanie
Kód predmetu: I1-3DZ
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Timea Petrová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Stankoci, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Viktória Tyukosová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu získa študent základné vedomosti o technikách 3D modelovania a priestorových vizualizáciách. Predmet je zameraný na priestorovú implementáciu projektov v oblasti krajinného plánovania. Konkrétne na vytvorenie statickej scény ale aj animácie. Získané vedomosti vytvárajú základ pre súčasné požiadavky v oblasti krajinnej tvorby ale aj záhradnej architektúry vo forme vizualizácii a 3D modelu. Absolvent predmetu si bude vedieť vytvoriť 3D model v programe Rhinoceros a 3D MAX a následne ho zvizualizovať.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1.-2. týždeň: osvojenie si základných princípov modelovania v programe Rhinoceros 3D.
3.-4. týždeň: pokročilejšie techniky modelovania.
5.-6. týždeň: úvod do programu 3D MAX.
6.-8. týždeň: aplikácia materiálov v 3D scéne.
8.-10. týždeň: osvetlenie nastavenie 3D scény.
11.-13. týždeň: princípy renderovania a animácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MCNEEL, R. Rhinoceros. [online]. 2010. URL: http://www.rhino3d.com/
ŠIMKOVIČ, V. Digitálna architektúra FA STU 2010. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2010. 97 s. ISBN 978 80 227 3412 7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Výučba predmetu je realizovaná vo výpočtovom laboratóriu. Študent počas prednášok interaktívne spolupracuje s počítačom a v rámci cvičení aplikuje získané vedomosti priamo na riešení konkrétnych príkladov v oblasti krajinnej tvorby a záhradnej architektúry. Metodicky je predmet postavený tak, aby si študent osvojil princípy modelovania, modelovacie techniky, aplikácie materiálov a osvetlenie scény.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Ústna a písomná skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: