21. 10. 2020  10:49 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-BP1-TL - Bakalársky projekt 1 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Bakalársky projekt 1
Kód predmetu:
B-BP1-TL
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. (tútor, zodpovedný za predmet)
Ing. Radoslav Vargic, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Analýza problému.
2. Získavanie informácií a štúdium.
3. Hrubý návrh riešenia problému.
4. Písomná prezentácia analýzy a hrubého návrhu riešenia problému.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
ISO 2145: 1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 690: 1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 2. vyd. Bratislava. 1998.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Konzultácie s vedúcim práce, samostatná projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Klasifikovaný zápočet.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 03. 2019.

Typ výstupu: