14. 12. 2019  8:04 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SCP103_6B - The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies I (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: The Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies I
Kód predmetu: SCP103_6B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ivan Buranský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti modelovania v 3D CAD softvéroch pomocou rôznych metód. Bude mu vysvetlené objemové, plošné, prvkové a priame modelovanie. Študent bude schopný modelovať tvarovo zložité súčiastky a taktiež vytvárať výkresovú dokumentáciu týchto súčiastok. Bude schopný navrhovať tvarovo zložité komponenty s prihliadnutím na technológiu ich výroby. Získané znalosti využije pri tvorbe 3D zostáv.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- CA systémy
- Vstupy a výstupy CAD systémov, modularita CA systémov
- Koncepty 3D modelovania, geometrické modelovanie
- Objemové a plošné modelovanie, modelovacie techniky,
- Prvkové a priame modelovanie (modelovacie techniky)
- Formáty CAD súborov, neutrálne formáty
- Tvorba výkresovej dokumentácie
- Tvorba zostáv

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURIC, I. -- KOŠTURIAK, J. -- MARCINČIN, J. -- JANÁČ, A. -- PETERKA, J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
PETERKA, J. -- POKORNÝ, P. Počítačová podpora výrobných technológií I.: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2009. 100 s. ISBN 978-80-8096-108-4.
PETERKA, J. -- JANÁČ, A. CAD/CAM systémy. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 63 s. ISBN 80-227-1685-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa člení na prednášky (1 hod. týždenne).
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Aktívna účasť na prednáškach
Prostredníctvom prednášok môže študent získať max. 10 bodov. Na jednej vybranej prednáškach môžu študenti preukázať nadobudnuté vedomosti riešením krátkeho testu obsahujúceho úlohy s výberom odpovede. Čas riešenia – 10-15 minút.
Priebežná písomka
Počas semestra študent absolvuje jednu priebežnú písomku. Za priebežnú písomku môže študent získať 10 bodov. Priebežné písomka pozostáva z 10 otázok.

Písomná skúška
Realizuje sa formou záverečného testu (max. 80 bodov).
Výsledné hodnotenie z predmetu
Výsledné hodnotenie z predmetu je tvorené z bodov získaných z priebežného hodnotenia a z písomnej skúšky (10+10+80=100 bodov).
Tabuľka na určenie výsledného hodnotenia z predmetu PPVT I
Počet bodov Hodnotenie
100-92 A výborne
91-83 B veľmi dobre
82-74 C dobre
73-65 D uspokojivo
64-56 E dostatočne
55-0 FX nedostatočne
 
Vyučovací jazyk: anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 27. 06. 2019.

Typ výstupu: