24. 9. 2020  12:44 Ľuboš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-KI - Krajinné inžinierstvo (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Krajinné inžinierstvo
Kód predmetu: B1-KI
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Kotríková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Štefunková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Jana Vojtková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu získa študent základné vedomosti o inžinierskych prístupoch, smerujúcich k trvalo udržateľnému využívaniu a ochrane vodných zdrojov v krajine a urbanizovanom území. Nosnými časťami predmetu je posúdenie a riadenie odtokových pomerov v krajine, s dôrazom na odtok vody zo svahov povodí, ako aj koncentrovaný odtok vody v koryte. Na základe vedomostí o transportných a eróznych procesoch bude študent schopný navrhovať základné organizačné a technické opatrenia na eliminovanie straty pôdy a plošného znečisťovania vodných zdrojov. V oblasti koncentrovaného odtoku v riečnej sieti si študent osvojí poznatky o činiteľoch vývoja reliéfu riečnych systémov, fyzikálnych charakteristikách tokov, ako aj o účele úprav a revitalizácie tokov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Mechanizmus transportných procesov na svahoch
- Spôsoby kvantifikácie odnosu pôdy a chemických látok z povodí
- Agrotechnické a organizačné opatrenia na spomalenie odtoku na svahoch a elimináciu odnosu pôdy a chemických látok
- Technické opatrenia na spomalenie odtoku na svahoch
- Účel a prostriedky úprav tokov
- Základné procesy vytvárajúce koryto a zákonitosti pohybu splavenín
- Pozdĺžny vývoj koryta toku, priečny profil korýt tokov
- Posúdenie stability korýt tokov, technické práce, vegetačne, nevegetačné, kombinované opevnenie
- Princípy revitalizácie akvatickej zóny toku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SZOLGAY, J. -- MACURA, V. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 272 s. ISBN 80-227-0799-6.
MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
HLAVČOVÁ, K. -- HEINIGE, V. -- BACÚRIK, I. Ochrana a organizácia povodia.: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 225 s. ISBN 80-227-0747-3.
MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet je členený na prednášky a cvičenie. Prednášky obsahujú:
1. Charakteristiku akvatickej a terestrickej bioty
2. Vplyv vodných stavieb na ekosystém povodia
3. Revitalizácia vodných útvarov v krajine
4. Splaveninový režim korýt tokov
5. Biologická klasifikácia tokov
6. Energetické zdroje riečneho ekosystému a jeho zložky
7. Vegetačný kryt v povodí a jeho multifunkčný účinok
8. Biodiverzita a spôsoby jej obnovy
9. Prírodné katastrofy
10. Povodne a protipovodňové opatrenia.
Na cvičení študent na konkrétnom úseku toku navrhne na úrovni štúdie úpravu toku a revitalizačné opatrenia, ktoré prispejú k zachovaniu biodiverzity a vytvoria optimálne podmienky mikrohabitatov v extrémnych klimatických situáciách.
V rámci cvičenia študent vypracuje projekt, za ktorý získa zápočet. Teoretická časť predmetu je ukončená skúškou, ktorá obsahuje písomnú a ústnu časť.
Súčasťou teoretickej časti je súbor textov a prezentácii k jednotlivým častiam prednášok.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Písomná a ústna skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: