Sep 20, 2020   4:05 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Course syllabus B1-KI - Krajinné inžinierstvo (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-KI
Názov predmetu:
Krajinné inžinierstvo
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
- Mechanizmus transportných procesov na svahoch
- Spôsoby kvantifikácie odnosu pôdy a chemických látok z povodí
- Agrotechnické a organizačné opatrenia na spomalenie odtoku na svahoch a elimináciu odnosu pôdy a chemických látok
- Technické opatrenia na spomalenie odtoku na svahoch
- Účel a prostriedky úprav tokov
- Základné procesy vytvárajúce koryto a zákonitosti pohybu splavenín
- Pozdĺžny vývoj koryta toku, priečny profil korýt tokov
- Posúdenie stability korýt tokov, technické práce, vegetačne, nevegetačné, kombinované opevnenie
- Princípy revitalizácie akvatickej zóny toku.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: