5. 8. 2020  1:38 Hortenzia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-KI - Krajinné inžinierstvo (SvF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B1-KI
Názov predmetu: Krajinné inžinierstvo
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
- Mechanizmus transportných procesov na svahoch
- Spôsoby kvantifikácie odnosu pôdy a chemických látok z povodí
- Agrotechnické a organizačné opatrenia na spomalenie odtoku na svahoch a elimináciu odnosu pôdy a chemických látok
- Technické opatrenia na spomalenie odtoku na svahoch
- Účel a prostriedky úprav tokov
- Základné procesy vytvárajúce koryto a zákonitosti pohybu splavenín
- Pozdĺžny vývoj koryta toku, priečny profil korýt tokov
- Posúdenie stability korýt tokov, technické práce, vegetačne, nevegetačné, kombinované opevnenie
- Princípy revitalizácie akvatickej zóny toku.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Typ výstupu: