Aug 7, 2020   11:31 p.m. Štefánia
Academic information system

Course syllabus BP2_IT_B - Bakalárska práca (FIIT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: BP2_IT_B
Názov predmetu: Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška
1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
9
 
Odporúčaný semester/trimester:
internetové technológie - bakalársky (povinný), 6. semester
internetové technológie (konverzný) - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná správa k riešeniu projektu, ktorá obsahuje:
• Anotáciu
• Analýzu problematiky
• Špecifikáciu požiadaviek
• Návrh riešenia
• Overenie riešenia

Prezentácia riešenia projektu pred komisiou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy pri riešení relatívne veľkého projektu. Demonštruje schopnosť samostatne pracovať, navrhnúť a implementovať kreatívne riešenie komplexného problému v kontexte súčasných metód a procesov, používaných v predmetnej oblasti. Preukáže tak pripravenosť a schopnosť vykonávať svoju profesiu.
 
Stručná osnova predmetu:
• Analýza problematiky
• Vyhľadávanie relevantných zdrojov
• Spracovanie relevantných zdrojov do prehľadu o súčasnom stave výstumu v danej oblasti
• Identifikácia otvorených problémov
• Návrh riešenia vybraných problémov
• Overenie riešenia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
STN ISO 690. 01 0197: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. 52 s.
KIMLIČKA, Š. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre "klasické" aj elektronické zdroje. Bratislava : STIMUL, 2002. 82 s. ISBN 80-88982-57-X.
ISO 2145: 1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents. In.
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: ?, 1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujucími v tomto predmete sú všetci vedúci bakalárskych prác. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 99

A
B
C
D
E
FX
21,2 %
24,2 %
24,2 %12,1 %
9,1 %
9,2 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
26. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 26. 04. 2019.

Type of output: