Oct 27, 2020   11:14 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus PSI_B - Princípy softvérového inžinierstva (FIIT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
PSI_B
Názov predmetu: Princípy softvérového inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
informačná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 4. semester
informačná bezpečnosť (konverzný) - bakalársky (povinný), 6. semester
informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
informatika (konverzný) - bakalársky (povinný), 6. semester
inteligentné softvérové systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 2. semester
internetové technológie - bakalársky (povinný), 4. semester
internetové technológie (konverzný) - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test 10%
projekt a jeho prezentácia 35 %
záverečný test 55%
- oňdoplňujúce informácie pozri na webovej stránke predmetu (www.fiit.stuba.sk/ bielik)
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zaoberá problematikou výstavby rozsiahlych softvérových systémov. Tento proces sa analyzuje ako integrácia vývoja systému, správy konfigurácie, zabezpečovania kvality a manažmentu projektu. Pozornosť sa venuje všetkým etapám životného cyklu softvéru, dôraz sa kladie najmä na analýzu a špecifikáciu požiadaviek.

Týmto oblastiam sa v projekte venuje osobitná pozornosť. Študenti sa oboznámia s použitím CASE prostriedkov v procese vývoja softvérového systému.

Predmet nevyžaduje žiadne zvláštne predbežné znalosti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do softvérového inžinierstva
2. Softvérové procesy
3. Analýza a špecifikácia požiadaviek
4. Funkcionálny model a model údajov
5. Model správania
6. Princípy návrhu softvérových systémov
7. Návrh používateľského rozhrania
8. Metódy vývoja softvéru
9. Objektovo-orientovaná analýza a návrh
10.Implementácia softvérových systémov
11.Testovanie softvérových systémov
12.Prevádzka a údržba softvérových systémov

http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/psi-slov/index.html
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 220 s. ISBN 80-227-1322-8.
SOMMERVILLE, I. Software engineering. Harlow : Pearson Education Limited, 2004. 759 s. ISBN 0-321-21026-3.
PRESSMAN, R S. Software engineering: a practitioner´s approach. New York : McGraw - Hill Book Company, 2005. 880 s. ISBN 0-07-285318-2.
BROOKS, F P. The mythical man-moth: Essays on software engineering. Reading : Addison-Wesley, 1995. 322 s. ISBN 0-201-83595-9.
PALETA, P. Co programátory ve škole neučí: aneb Softwarové inženýrství v reální praxi. Brno : Computer Press, 2003. 337 s. ISBN 80-251-0073-1.
PAGE-JONES, M. Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Praha : Grada Publishing, 2001. 367 s. ISBN 80-247-0210-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2418

ABC
D
E
FX
5,5 %
11,3 %
25,3 %
25,7 %
18,0 %
14,2 %
Vyučujúci:
Ing. Ján Čegiň (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Július Hlaváč, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Fedor Lehocki, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Branislav Pecher (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Mgr. Márius Rak (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 7. 2020
Schválil:
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 16. 07. 2020.

Type of output: