24. 1. 2020  9:12 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D2_4D - Dizertačný projekt II (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Dizertačný projekt II
Kód predmetu: N400D2_4D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (12 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Monika Baráthová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Breza, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Ciesarová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. František Čacho, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Fischer, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Abolfazl Heydari, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Janotka, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Lacík, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Vladimir Mastihuba, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Omastová, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dušan Račko, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Zdena Sulová, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Šurina, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Švorec, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Tkáč, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi znalosti získané v dizertačnom projekte I formou naštudovania špecifických študijných zdrojov v oblasti témy dizertačnej práce. Zhodnotí naštudované prístupy z hľadiska ich vhodnosti na ďalšie rozvíjanie nových metód, postupov alebo materiálov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium dostupnej literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie v závislosti od splnenia cieľov dizertačného projektu je „prospel“ alebo „neprospel“.

 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: