24. 1. 2020  10:17 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D4_4D - Dizertačný projekt IV (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Dizertačný projekt IV
Kód predmetu: N400D4_4D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (4 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Maroš Bella, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Bertók, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Breza, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ľuboš Čipák, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Fischer, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Kroneková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Lacík, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Mário Šereš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Šurina, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Tkáč, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má hlboké teoretické znalosti v oblasti témy dizertačnej práce získané naštudovaním ďalšej odbornej literatúry. Študent má dobrý prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky a vie formulovať problém, ktorý bude predmetom jeho výskumu. Vie definovať globálny cieľ dizertácie a čiastkové ciele, ktoré zabezpečia dosiahnutie hlavného cieľa. Študent vie vybrať metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vypracovanie projektu dizertačnej práce - písomnej práce k dizertačnej skúške, ktorá obsahuje tézy, predmet, ciele dizertačnej práce, navrhované metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie v závislosti od splnenia cieľov dizertačného projektu je „prospel“ alebo „neprospel“.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: