28. 1. 2020  7:32 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400D4_4D - Dizertačný projekt IV (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400D4_4D
Názov predmetu: Dizertačný projekt IV
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet-PhD (4 kredity)
Obsah predmetu:
Vypracovanie projektu dizertačnej práce - písomnej práce k dizertačnej skúške, ktorá obsahuje tézy, predmet, ciele dizertačnej práce, navrhované metódy vhodné pre riešenie problému a dosiahnutie definovaných cieľov.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: