24. 2. 2020  7:35 Matej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400C11_4D - Chemické a biochemické reaktory II (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400C11_4D
Názov predmetu: Chemické a biochemické reaktory II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
chemické inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba projektu, ústna skúška - PhD
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí matematicky a experimentálen modelovať biochemické reakty a hybridné reaktory - reaktívna destilácia, membránové reaktory v ustálenom a neustálenom stave, a princípy bezpečnostnej analýzy takýchto reaktorov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Biochemické reaktory
- Hybridné systémy - reaktívna destilácia, membránové reaktory, SMB reaktory
- Matematické a experimentálne modelovanie
- Bezpečnostná analýza
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FROMENT, G F. -- BISCHOFF, K B. Chemical Reactor Analysis and Design. New York : John Wiley & Sons, 1990. 664 s. ISBN 0-471-51044-0.
FOGLER, H S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall PTR, 1999. 959 s. ISBN 0-13-531708-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: