24. 2. 2020  13:41 Matej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400C11_4D - Chemické a biochemické reaktory II (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Chemické a biochemické reaktory II
Kód predmetu: N400C11_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí matematicky a experimentálen modelovať biochemické reakty a hybridné reaktory - reaktívna destilácia, membránové reaktory v ustálenom a neustálenom stave, a princípy bezpečnostnej analýzy takýchto reaktorov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Biochemické reaktory
- Hybridné systémy - reaktívna destilácia, membránové reaktory, SMB reaktory
- Matematické a experimentálne modelovanie
- Bezpečnostná analýza
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FROMENT, G F. -- BISCHOFF, K B. Chemical Reactor Analysis and Design. New York : John Wiley & Sons, 1990. 664 s. ISBN 0-471-51044-0.
FOGLER, H S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall PTR, 1999. 959 s. ISBN 0-13-531708-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky, individálne štúdium časopiseckej literatúry, riešenie individuálnych projektov
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Obhajoba projektu, ústna skúška - PhD
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: